Schlouk Map  ›  Bars Strasbourg  ›  Ola Tapas  ›  Menu Ola Tapas

Menu Ola Tapas

86 Grand'Rue, 67000 Strasbourg •  4,3 (5)

View the QR Code  Share the menu